top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CARPET OF LIFE 

1 Definities 

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor dienstverlening. 

Diensten: werkzaamheden van welke aard dan ook zoals het uitvoeren van een opdracht, het tot stand brengen van stoffelijk werk, het bewaren van zaken, het bemiddelen, het verrichten van rechtshandelingen en het tot stand brengen van overeenkomsten, die Carpet of Life voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht. 

Carpet of Life: de stichting Carpet of Life ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78271568. 

Goederen: al datgene dat op basis van boek 3 BW als zaak wordt aangemerkt, in het bijzonder vervaardigde tapijten op basis van door de wederpartij aangeleverde stoffen en textielmaterialen. 

Offerte: het schriftelijke of mondelinge aanbod van Carpet of Life om Diensten of Goederen tegen een bepaald Tarief te leveren. 

Overeenkomst: iedere overeenkomst, hoe ook genoemd, tussen Carpet of Life en Wederpartij. 

Wederpartij: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die een aanbieding van Carpet of Life verkrijgt, respectievelijk een opdracht geeft aan Carpet of Life, respectievelijk een overeenkomst aangaat met Carpet of Life. 

Tarief: de financiële vergoeding voor Diensten of geleverde Goederen, exclusief de separaat in rekening te brengen kosten. 

2 Toepasselijkheid 

 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Carpet of Life, op alle opdrachten van Wederpartij, op alle Overeenkomsten alsmede op alle Diensten. Carpet of Life wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Wederpartij uitdrukkelijk van de hand. 

 

2.2 Wijzigingen in dan wel aanvullingen op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Carpet of Life zijn aanvaard. 

 

2.3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, in strijd met het recht, niet verbindend of uitvoerbaar is, blijft het restant van de Algemene Voorwaarden van kracht. Partijen zullen in overleg treden om de desbetreffende bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen. 

 

2.4 Indien Carpet of Life zich in voorkomend geval niet beroept op de Algemene Voorwaarden, op welk moment en om welke reden dan ook, kan dat niet worden opgevat als een afstand van haar recht. 

 

2.5 In het geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde in de Algemene Voorwaarden. 

 

2.6 Indien eenmaal met Wederpartij op basis van de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt zij in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere Overeenkomsten en Diensten. 

 

2.7 In geval van verschillen tussen betekenis van de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en die van vertalingen daarvan, geldt het in de Nederlandse tekst bepaalde. 

 

2.8 Overeenkomsten, rechten en plichten tussen Carpet of Life en Wederpartij dan wel aanspraken van Wederpartij op Carpet of Life kunnen door Wederpartij niet zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Carpet of Life worden overgedragen. 

 

3 Uitvoering Diensten 

 

3.1 De door Carpet of Life geleverde diensten betreffen, maar zijn niet beperkt tot, het laten vervaardigen van tapijten bestaande uit door Wederpartij aangeleverde stoffen en textielmaterialen. 

 

3.2 Carpet of Life zal de Dienst naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Carpet of Life staat nimmer in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

 

3.3 Carpet of Life bepaalt de wijze waarop de Dienst wordt uitgevoerd. Zij heeft het recht de Dienst te laten uitvoeren door één of meerdere door Carpet of Life aan te wijzen derden. 

 

3.4 Is voor de uitvoering van bepaalde Diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan betreft dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Carpet of Life bijgevolg schriftelijk in gebreke te stellen. Carpet of Life dient daarbij een redelijke termijn te worden gegeven om alsnog uitvoering te gegeven aan de Dienst. 

 

4 Offerte en Tarief 

 

4.1 De website van Carpet of Life bevat enkele prijsindicaties voor de door Carpet of Life aangeboden diensten en goederen. Deze indicaties vormen het uitgangspunt voor een na een ‘design intake’ tot stand te komen Offerte. 

 

4.2 Alle Offertes en Tarieven zijn vrijblijvend en vervallen na een termijn van veertien (14 dagen), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eerdere Offertes worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe Offerte. 

 

4.3 Carpet of Life kan niet aan een Offerte worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte een vergissing of verschrijving bevat. 

 

4.4 Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, is Carpet of Life aan die afwijkingen niet gebonden, tenzij Carpet of Life schriftelijk anders aangeeft. 

 

4.5 De afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en verduidelijkingen die door Carpet of Life worden verstrekt in brochures, prijslijsten, informatiefolders, presentaties en elke andere publicaties zijn alleen bedoeld als indicatieve informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

4.6 Indien Carpet of Life bij het sluiten van de Overeenkomst een Tarief overeenkomt, is Carpet of Life gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Tarief niet onder voorbehoud is gegeven. Indien Carpet of Life het voornemen heeft het Tarief te wijzigen, stelt zij Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

 

5 Verplichtingen Wederpartij 

 

5.1 Wederpartij is gehouden bij de uitvoering van de Dienst door Carpet of Life al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig is om deugdelijke nakoming hiervan mogelijk te maken. Tenzij anders overeengekomen, is Wederpartij in ieder geval verantwoordelijk voor het aanleveren van de voor de tapijten te gebruiken stoffen en textielen. 

 

5.2 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Carpet of Life aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Carpet of Life worden verstrekt. 

 

5.3 Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door haar verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 

 

6 Verkoop goederen 

 

6.1 De levering van de goederen geschiedt ter kantore van Carpet of Life, tenzij anders overeengekomen. Daarbij behoudt Carpet of Life zich het recht voor om zelf de wijze van transport en de verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

 

6.2 Een door Wederpartij opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

een uiterste leveringstermijn is overeengekomen. 

 

6.3 Wederpartij is gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst door Carpet of Life al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door Carpet of Life mogelijk te maken. 

 

6.4 Bij niet-naleving door Wederpartij van het bepaalde in artikel 5, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is Wederpartij, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Carpet of Life is dan, onverlet de haar krachtens de overeenkomst en de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat Wederpartij dit verzuim heeft hersteld. 

 

6.5 Carpet of Life is bevoegd een bestelling in zijn geheel dan wel in gedeelten af te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan Wederpartij worden gefactureerd. 

 

6.6 Indien bij Carpet of Life gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit van Wederpartij, is Carpet of Life bevoegd haar levering(en) op te schorten, onverminderd haar recht op opzegging en ontbinding van de overeenkomst, totdat Wederpartij zekerheid voor de betaling heeft 

verschaft. Wederpartij is aansprakelijk voor de door Carpet of Life als gevolg van deze vertraagde levering geleden schade. 

 

6.7 Op het moment van levering gaat risico van de geleverde goederen over op Wederpartij. 

 

7 Eigendomsvoorbehoud 

 

7.1 Carpet of Life behoudt zich de eigendom van de nu en in de toekomst geleverde Goederen voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan. 

 

7.2 Onder dit eigendomsvoorbehoud vallen ook de door Wederpartij aangeleverde zaken die op grond van artikel 5:16 BW via zaaksvorming eigendom van Carpet of Life zijn geworden. 

 

7.3 Wederpartij doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot de door Carpet of Life geleverde en nog te leveren Goederen en zal geen beslag (doen) leggen op die Goederen. 

 

7.4 Het is Wederpartij niet toegestaan de door Carpet of Life geleverde en nog te leveren goederen te bezwaren of hierop beperkte rechten te vestigen. 

 

7.5 Carpet of Life zal gerechtigd zijn de geleverde en nog te leveren goederen zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, indien: 

a. Wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, uit welke hoofde dan ook, of; 

b. Carpet of Life gerede gronden heeft om te vrezen dat Wederpartij zal tekortschieten in de nakoming van haar hiervoor vermelde verplichtingen. 

 

7.6 Wederpartij zal aan Carpet of Life alle medewerking verlenen om Carpet of Life in de gelegenheid te stellen het in artikel 7.1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen. Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Carpet of Life om, in alle gevallen waarin Carpet of Life haar eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen, al die plaatsen te (laten) betreden waar de Goederen van Carpet of Life zich dan zullen bevinden en die goederen terug te halen. 

 

7.7 Het is Wederpartij niet toegestaan de door Carpet of Life geleverde Goederen te retourneren, tenzij Carpet of Life hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; 

 

8 Klachtplicht 

 

8.1 Wederpartij dient onmiddellijk na uitvoering van de betreffende Dienst of ontvangst van het betreffende Goed te controleren of de uitgevoerde Dienst of geleverde Goed beantwoordt aan de Overeenkomst. 

 

8.2 Wederpartij kan geen beroep meer doen op het eventuele feit dat de uitgevoerde Dienst of het betreffende Goed niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien zij niet binnen zeven (7) dagen na uitvoering van de Dienst of ontvangst van het Goed hierover schriftelijk een klacht heeft ingediend bij Carpet of Life. 

 

8.3 Een klacht geeft Wederpartij niet het recht de Dienst of levering van het Goed in het geheel of ten dele te weigeren dan wel de op haar rustende betalingsverplichtingen op te schorten. 

 

8.4 Wederpartij dient Carpet of Life in gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken en hiertoe alle medewerking te verlenen. Indien Wederpartij geen of onvoldoende medewerking verleent of onderzoek anderszins niet (meer) mogelijk is, vervalt iedere aanspraak van Wederpartij op Carpet of Life. 

 

9 Betaling en incasso 

 

9.1 Wederpartij dient de krachtens Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen door overmaking op een door Carpet of Life aangewezen bankrekening. 

 

9.2 Betaling geschiedt, indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, in zijn geheel bij totstandkoming van de overeenkomst. 

 

9.3 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

9.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. 

 

9.5 Wederpartij is na het intreden van verzuim over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 Burgerlijk Wetboek hoger is. Tevens heeft Wederpartij op te komen voor alle aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

 

9.6 Carpet of Life is steeds bevoegd al hetgeen zij aan Wederpartij is verschuldigd te verrekenen met hetgeen Wederpartij aan Carpet of Life is verschuldigd. Wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. 

 

9.7 Iedere betaling door Wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Wederpartij in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen. 

 

9.8 Onverminderd haar overige bevoegdheden is Carpet of Life gerechtigd om in geval van twijfel aan de kredietwaardigheid van Wederpartij het stellen van zekerheid voor de betaling aan Wederpartij te verlangen. 

 

10 Intellectuele eigendomsrechten 

 

10.1 Het is de verantwoordelijkheid van Wederpartij ervoor zorg te dragen dat de intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten, modelrechten en octrooirechten, niet door de uitvoering van de Dienst worden geschonden. 

 

10.2 Wederpartij vrijwaart Carpet of Life tegen eventuele vorderingen van derden, zoals maar niet beperkt tot alle kosten, schade en rentes die het gevolg zijn van enige inbreuk of beweerde inbreuk. 

 

10.3 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op de door Carpet of Life, haar werknemers en/of ingeschakelde derden vervaardigde werken of goederen uitsluitend bij Carpet of Life. 

 

10.4 Carpet of Life behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Dienst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, 

voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

11 Opzegging, ontbinding en opschorting van de overeenkomst 

 

11.1 Wederpartij is bevoegd de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen. 

 

11.2 In het geval Wederpartij de Overeenkomst opzegt is zij verplicht op te komen voor de door Carpet of Life gemaakte kosten en het Tarief conform onderstaande staffel: 

- Voor export van de aangeleverde stoffen ter uitvoering van de Dienst: 50% van het geoffreerde Tarief en de eventuele hiermee gepaard gaande (on)kosten; 

- na export van de aangeleverde stoffen ter uitvoering Dienst: 100% van het geoffreerde Tarief en de eventuele overige hiermee gepaard gaande (on)kosten. 

 

11.3 Carpet of Life is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden en/of op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst indien: 

a. Wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van enige betalingsverplichting uit hoofde van een door Carpet of Life met Wederpartij gesloten Overeenkomst; 

b. Wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting anders dan een betalingsverplichting en – voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is – na ingebrekestelling door Carpet of Life deze verplichting niet alsnog binnen vijf (5) dagen is nagekomen. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit blijkt dat nakoming wordt verlangd; 

c. Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, (stille) surseance van betaling is verleend, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Wederpartij van toepassing is geworden, Wederpartij anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen of over delen daarvan heeft verloren, of indien Wederpartij buiten faillissement of (stille) surseance haar schuldeisers een akkoord heeft aangeboden of stappen heeft ondernomen teneinde haar schulden te reorganiseren, of indien Wederpartij haar bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd; 

d. Carpet of Life gerede gronden heeft om te vrezen dat Wederpartij zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de met Carpet of Life gesloten overeenkomst(en), enige verplichting uit hoofde van deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, of dat Carpet of Life in haar verhaalsmogelijkheden zal worden benadeeld. 

e. In het geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van Carpet of Life onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder begrepen: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, brand, epidemieën, pandemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, onlusten, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebreken in of gebrek aan grondstoffen, halffabricaten en hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, stremmingen in het vervoer en geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven of opzeggen van (toe)leveranciers en/of andere door Carpet of Life ingeschakelde derden. 

 

11.4 Carpet of Life heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Carpet of Life haar verplichtingen had moeten nakomen. 

11.5 In geval van opzegging, ontbinding en/of opschorting van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 11.3 is Wederpartij verplicht op te komen voor de door Carpet of Life geleden schade. Wederpartij kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op schadevergoeding. 

 

12 Aansprakelijkheid en vrijwaringen 

12.1 De uitvoering van de Dienst of levering van het Goed geschiedt geheel voor rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij heeft op te komen voor de door Carpet of Life en derden geleden schade die verband houden met uitvoering van de Dienst of levering van het goed. Wederpartij is onder meer aansprakelijk voor de door Carpet of Life of derden geleden en te lijden schade die voortvloeit uit of verband houdt met uitvoering van de Dienst; levering van de Goederen en toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten van Wederpartij en/of door haar ingeschakelde derde(n). 

12.2 Wederpartij vrijwaart Carpet of Life voor aanspraken van derden, onder welke naam ook ter zake geleden en te lijden schade en/of achterstallige betalingen en/of kosten die voortvloeien uit of op enige andere wijze verband houden met uitvoering van de Dienst en/of levering van de Goederen. Tevens is Wederpartij gehouden om op te komen voor de door Carpet of Life gemaakte kosten van verweer tegen voornoemde aanspraken van derden. 

12.3 Carpet of Life kan niet worden aangesproken voor vergoeding van schade – hoe ook ontstaan, van welke aard en uit welke hoofde dan ook – tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de statutaire bestuurders van Carpet of Life. 

12.4 Wederpartij is verplicht om derden wiens belangen gemoeid zijn met uitvoering van de Dienst te informeren over de inhoud van de in artikel 12 gehanteerde exoneraties alsook het feit dat Carpet of Life zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om deze exoneraties aan deze derden tegen te werpen. 

12.5 De in artikel 12.4 genoemde derdenwerking van exoneraties zal in geen geval afbreuk doen aan de op Wederpartij rustende vrijwaringsverplichtingen. 

 

13 Verjaringstermijn 

13.1 Voor alle vorderingen jegens Carpet of Life en de door Carpet of Life ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. 

 

14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op alle aanbiedingen van Carpet of Life, op alle opdrachten van Wederpartij, op alle Overeenkomsten, op alle Diensten en hieruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De eenvormige wetten opgesteld door de in 1964 te ’s-Gravenhage gehouden diplomatieke Conferentie betreffende de unificatie van het internationaal kooprecht (“LUF”en “LUVI”) en het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing. 

14.2 Alle geschillen tussen Carpet of Life en Wederpartij, welke niet in de minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. 

bottom of page